دبیرستان دخترانه سپهر (دوره اول)

خبر های حاضر

خبر های موجود (196)

بر اساس دسته بندی

خبرهای عمومی مدرسه (123)
خبرهای مدرسه - علمی (18)
خبرهای مدرسه - فرهنگی و هنری (32)
خبرهای مدرسه - ورزشی (9)
خبرهای مدرسه - آموزشی (26)
خبرهای مدرسه - علمی - آزمایشگاه (6)
خبرهای مدرسه - فرهنگی و هنری - اردوها و بازدیدها (18)
خبرهای مدرسه - فرهنگی و هنری - دینی و تربیتی (8)
خبرهای مدرسه - فرهنگی و هنری - مراسم و بزرگداشت (65)
خبرهای مدرسه - فرهنگی و هنری - تشویقی (5)
خبرهای مدرسه - آموزشی - سایت (1)
خبرهای مدرسه - آموزشی - تکالیف (2)
خبرهای مدرسه - آموزشی - گروه زبان انگلیسی (3)
خبرهای مدرسه - آموزشی - آموزش های فوق برنامه (7)

بر اساس ماه

اسفند (24)
بهمن (23)
دی (11)
آذر (39)
آبان (35)
مهر (26)
مرداد (1)
خرداد (3)
اردیبهشت (20)
فروردین (14)

خبر های منقضی شده

خبر های موجود (215)