نیم نگاهی به سپهر  
 
 
 

مدرسه دخترانه متوسطه یک سپهر، یکی از واحدهای آمـوزشی مجموعه مـدارس سپــهر می باشد که کلیه  فعالیت ها و اقدامات خود را در راستای تحقق اهداف راهبردی و سیاست های اعلام شده از سوی مؤسسه فرهنگی سپهر به ریاست جناب آقای ناصر الملکی ساماندهی می نماید.

این واحد آموزشی در سال 1374 در مکان فعلی آغاز به کار نمود که سرکار خانم آذر نقدی از سال 1377 تا سال 1393  عهده دار مسئولیت خطیر مدیریت بوده اند و در حال حاضر سرکار خانم زهرا محمودی یکتا  عهده دار این مسئولیت می باشند.

اکنون پس از گذشت سال های متوالی، اندوخته های فراوان و کوله بار تجربه ی جمعی از دلسوزان عرصه ی تعلیم و تربیت، این واحد آموزشی را به پایگاهی از علم و تجربه مبدل ساخته که با اتّکال به خداوند متعال و بهره گیری از  دانش روز، گام های استواری در راستای تعالی فرهنگ و علم و ادب این سرزمین بر می دارد.