سرکار خانم زهرا محمودی یکتا دارای مدرک کارشناسی ارشد حقوق عمومی از دانشگاه شهید بهشتی می باشند.
ایشان از سال 1367 مشغول به کار در آموزش و پرورش گردیدند و در زیر شرح مختصری از پست های ایشان اعلام می گردد :
1- دبیری در مقطع راهنمایی و دبیرستان
2- مسئول مقطع راهنمایی در اداره آموزش و پرورش به مدت 4 سال
3- مدیر اجرایی گروه های آموزشی مقطع دبیرستان در اداره آموزش و پرورش
4- مدیر اجرایی گروه های آموزشی مقطع دبیرستان در اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران
5- کارشناس مسئول حقوقی اداره آموزش و پرورش منطقه 6
6- هفت سال سابقه مدیریت و معاونت در مدارس مختلف آموزش و پرورش تا کنون